...

Sieci nerwowe

Sieci neuronowe to struktury złożone z miliardów neuronów tworzących rozbudowany układ połączeń. Umożliwiają skomplikowane przetwarzanie informacji i integrują dane w spójne odbicie świata zewnętrznego i wewnętrznego w świadomości człowieka.

Spis treści:

Termin “sieci neuronowe” odnosi się do złożonych struktur układu nerwowego, które współpracują ze sobą w celu przetwarzania informacji i wykonywania skomplikowanych czynności. Składają się one z miliardów neuronów połączonych za pomocą synaps i tworzących rozbudowany układ połączeń. Sieci neuronowe w ludzkim układzie nerwowym odpowiadają za przesyłanie sygnałów i umożliwiają skomplikowane operacje przetwarzania informacji. Każda z nich odpowiada za daną funkcję, np. percepcję wzrokową, słuchową czy dotykową. Sieci funkcjonalne konsolidują informacje z wielu mniejszych sieci i integrującą dane w spójny obraz, który w świadomości człowieka jest odbiciem świata zewnętrznego i docierających z niego bodźców.

1. Mechanizm działania

Sieci neuronowe aktywują się w trakcie wykonywania konkretnych zadań. Proces ten rozpoczyna się, gdy pojedyncze neurony mózgu łączą się w zespoły (tzw. obwody neuronowe), które wykonują mniej złożone operacje procesów poznawczych. Aktywacja obwodów umożliwia np. zobaczenie lub usłyszenie bodźca, oszacowanie jego istotności i skierowanie na niego uwagi. Kiedy kilka obwodów neuronowych zostaje aktywowanych w tym samym czasie, dochodzi do ich funkcjonalnego połączenia. Funkcjonalne sieci mózgu powstają w wyniku równoczesnej aktywacji kilku obwodów. Dzieje się to podczas wykonywania różnych zadań, które wymagają zaangażowania uwagi (np. sieć kontroli poznawczej, sieć uwagowa) lub w momencie, gdy umysł jest w stanie spoczynku (sieć domyślna).

2. Funkcje sieci neuronowych

Głównym i podstawowym założeniem wszystkich modeli sieci neuronowych jest równoległe przetwarzanie informacji przez mózg. Biorą one udział w funkcjonowaniu poznawczym i są odpowiedzialne m.in. za percepcję, pamięć, uczenie się, koordynację ruchową i regulację emocji. Przykładem sieci neuronowej o znaczącej roli jest sieć kory mózgowej, która odpowiada za wyższe funkcje poznawcze, takie jak myślenie, rozumienie, planowanie i podejmowanie decyzji. Kora mózgowa składa się z wielu warstw neuronów o złożonej strukturze, umożliwiając przetwarzanie informacji na kilku poziomach i realizację różnorodnych zadań równocześnie.

Sieci neuronowe służą kategoryzacji bodźców. Biorą udział w podejmowaniu decyzji, przywoływaniu wspomnień i nadawaniu tym informacjom tła emocjonalnego. Są także odpowiedzialne za motorykę ciała i działanie narządów zmysłów. Nieprawidłowe działanie sieci neuronowych związane jest z powstawaniem chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych, zaburzeń psychicznych oraz chorób narządu wzroku.

Ważne jest również zrozumienie plastyczności sieci neuronowych w ludzkim mózgu. Plastyczność oznacza zdolność sieci neuronowych do reorganizacji, adaptacji i modyfikacji połączeń synaptycznych w odpowiedzi na doświadczenia, uczenie się i zmieniające się warunki. To umożliwia mózgowi dostosowanie się do nowych sytuacji, nabywanie nowych umiejętności i zapamiętywanie informacji.

3. Funkcjonalne sieci mózgu

Sieci funkcjonalne to zbiór wielu obszarów mózgu, niekoniecznie sąsiadujących ze sobą, które aktywują się w trakcie wykonywania konkretnego zadania. Wyróżnia się kilka podstawowych sieci odpowiadających za najważniejsze funkcje poznawcze. Są to:

 • sieć domyślna mózgu – obszar umysłu pozbawiony konkretnego zadania; aktywuje się, gdy mózg nie jest obarczony wysiłkiem, a myśli krążą swobodnie
 • sieć uwagowa – odpowiedzialna za świadome kierowanie uwagi na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne w celu dokładnego ich przetworzenia
 • sieć istotności – odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu bodźców napływających ze środowiska
 • sieć kontroli poznawczej – kontroluje działanie pozostałych sieci i wymianę informacji pomiędzy nimi, odpowiada za inicjowanie zadań
 • sieć sensomotoryczna – umożliwia integrację bodźców sensorycznych i czynności motorycznych
 • sieć wzrokowa – odpowiada za percepcję wzrokową
 • sieć limbiczna – zaangażowana w przetwarzanie emocji
 • sieć słuchowa – odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców słuchowych
 • sieć móżdżka – odpowiedzialna za koordynację czynności motorycznych oraz procesy uczenia się
 • sieć mowy – odpowiedzialna za komunikację werbalną
 • sieć wyobraźni – determinuje zdolność do przywoływania i tworzenia wyobrażeń w myślach

Nazewnictwo dużych sieci neuronalnych ma dwojakie pochodzenie – część z nich ma źródło w konstruktach psychologicznych (np. sieć istotności), reszta zaś wywodzi się od rozumienia budowy i funkcji mózgu (np. sieć mowy). Inne zaś pochodzą zarówno od konstruktów psychologicznych, jak i anatomicznych. Wyodrębnienie sieci funkcjonalnych znajduje zastosowanie np. w badaniach dotyczących cech osobowości czy inteligencji. Aktywność sieci i stopień ich wzajemnego skomunikowania sprzyja rozwojowi poznawczemu i adaptowaniu się do nowych zadań.

Techniki neuroobrazowania pozwalają także na analizę zmian w aktywności sieci w stosunku do starzenia się mózgu i patologii w strukturze psychicznej. Wraz z wiekiem powiązanie pomiędzy różnymi sieciami funkcjonalnymi zmniejsza się. Towarzyszą temu zmiany neurodegeneracyjne. Zmniejszona selektywność obszarów funkcjonalnych w starzejącym się mózgu może wiązać się z mechanizmami kompensacyjnymi, które pozwalają na zachowanie ważnych funkcji poznawczych mimo kumulujących się uszkodzeń.

Wzorce sieci funkcjonalnych ujawniają również zmiany związane z zaburzeniami psychicznymi. Analiza właściwości sieci pozwoliła na zdobycie nowych informacji o powstawaniu schizofrenii, choroby Alzheimera, ADHD, autyzmu, zaburzeń afektywnych i chorób neuroruchowych. Patologie dotykają najczęściej sieci centralnych o największej liczbie połączeń. Efekt ten jest najbardziej widoczny w chorobie Alzheimera i schizofrenii. Poznanie sieci funkcjonalnych i możliwość ich wyodrębnienia ma więc potencjalnie duże znaczenie w diagnozach klinicznych.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M. Anatomia Człowieka. Wyd. PZWL. 2004.
 2. Ingram J. Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu. Wyd. Prószyński i S-ka. 1996.
 3. Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wyd. PWN. 2001.
 4. Shepherd G.M. The synaptic organization of the brain. Oxford University Press. 2003.
 5. Thompson W.H., Fransson P. Spatial confluence of psychological and anatomical network constructs in the human brain revealed by mass meta-analysis of fMRI activation. Scientific Reports. 2017.
 6. Zajkowski W., Jankowiak-Siuda K. Rola sieci istotności w deficytach poznawczych i afektywnych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2014.