...
Regulamin strony NeuroExpert


§1 Definicje

1. Niniejszy Regulamin strony Neuro Expert (zwany dalej: “Regulaminem”) określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Neuro Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 125/3, NIP: 7393887155, za pośrednictwem strony internetowej neuroexpert.org (zwanej dalej: „Portalem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Neuro Nutrition Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.
2. W Regulaminie stosowane będą następujące definicje:
a) Administrator – oznacza Neuro Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 125/3, NIP: 7393887155, podmiot będący jednocześnie właścicielem Portalu.
b) Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną, na rzecz której na zasadach określonych przepisami prawa i zapisami Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być umowa sprzedaży, umowa o dostarczanie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług cyfrowych bądź umowa o świadczenie usługi.
c) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Konto Użytkownika – oznacza darmową usługę, dzięki której możliwy jest dostęp do wybranych funkcji Portalu oraz korzystanie z indywidualnego panelu użytkownika.
e) Strona Internetowa Portalu – oznacza witryny działające w domenie neuroexpert.org, na których Administrator prowadzi Portal.
f) Subskrypcja – oznacza usługę, która polega na dostarczaniu wybranych treści lub usług cyfrowych zamieszczonych na Portalu w zamian za cykliczną opłatę pobieraną poprzez automatyczne obciążenie karty płatniczej Klienta bądź jednorazową opłatę dokonaną przelewem elektronicznym.
g) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Administratorem na zasadach określonych w Regulaminie.
h) Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – oznacza umowę, której przedmiotem są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej na Stronie Internetowej Portalu.
i) Umowa o dostarczanie usług cyfrowych – oznacza umowę, której przedmiotem jest wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej w ramach Portalu.
j) Użytkownik – oznacza osobę odwiedzającą Portal.
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

§2 Postanowienia ogólne

1. Treść strony internetowej jest własnością Neuro Nutrition Sp. z o.o., chyba że na Portalu zaznaczono inaczej. Naruszenie praw autorskich, bezprawne wykorzystanie znajdujących się na stronie treści lub znaku towarowego Neuro Expert spowoduje wejście na drogę postępowania sądowego.
2. Informacje na temat działania ekstraktów roślinnych bądź związków chemicznych dostępne na Stronie Internetowej Portalu zamieszczane są w oparciu o ogólnodostępne wyniki badań naukowych. Nie powinny być one traktowane jako porady medyczne.
3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były jak najlepiej chronione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim, poza sytuacjami wskazanymi w przepisach prawa oraz niezbędnymi do realizacji przewidzianych w niniejszym regulaminie czynności prawnych.
4. Zabrania się wykorzystywania treści oraz funkcji Portalu w celu prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub takich, które stanowiłyby naruszenie interesów Administratora, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej mającej na celu promowanie towarów bądź usług oferowanych przez inne podmioty gospodarcze.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania treści przesyłanych za pośrednictwem Strony Internetowej Portalu i powiązanych z nią innych kanałów komunikacyjnych, które naruszają zasady Regulaminu, są obraźliwe lub zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konta osób regularnie naruszających te postanowienia mogą zostać zablokowane przez administratora witryny bez uprzedniego ostrzeżenia.
6. Administrator używa plików “cookies” do przechowywania informacji o Stronie Internetowej Portalu na dysku twardym urządzenia końcowego osoby odwiedzającej Stronę. Mechanizm ten umożliwia efektywne korzystanie ze Strony Internetowej Portalu. Nie ma on szkodliwego wpływu na działanie urządzenia końcowego użytkownika sieci Internet bądź zainstalowanego na nim oprogramowania. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies lub nie wyrazić takiej zgody.
7. Do korzystania ze Strony Internetowej Portalu oraz dostępnych na niej treści cyfrowych zalecane jest używanie urządzenia posiadającego:
a) dostęp do Internetu,
b) zaktualizowany system operacyjny,
c) zaktualizowaną przeglądarkę internetową,
d) oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików .pdf.
8. W celu dokonania rejestracji na Stronie Internetowej Portalu bądź skorzystania z usług dostępnych w ramach Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§3 Usługi nieodpłatne

1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi nieodpłatne. Usługi te są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Administrator świadczy na rzecz Klientów następujące usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy,
b) Newsletter.
3. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Portalu. W celu skorzystania z tej usługi Klient powinien wypełnić formularz dostępny na Stronie Internetowej Portalu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
4. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Klienta drogą elektroniczną informacji na temat oferty oraz aktualności dotyczących Sklepu Internetowego. W celu skorzystania z usługi Klient wprowadza adres swojej poczty elektronicznej poprzez formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient w każdej chwili może zrezygnować z tej usługi poprzez wybranie odpowiedniego odnośnika na końcu wiadomości e-mail otrzymanej w ramach Newslettera lub wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Administratora: admin@neuroexpert.org.
5. Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub innych osób, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu bądź też podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu Strony Internetowej Portalu (m.in działań hakerskich). Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.

§4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika konieczne jest dokonanie nieodpłatnej rejestracji na Stronie Internetowej Portalu.
2. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Portalu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło umożliwiające logowanie się i korzystanie z Konta Użytkownika.
3. Osoba, która dokonała rejestracji i posiada Konto Użytkownika, w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z tej funkcji i usunąć konto bez podania przyczyny. W tym celu w Koncie Użytkownika należy wybrać zakładkę Ustawienia, a następnie znaleźć opcję “Usuń konto” i zatwierdzić swój wybór.
4. Klient, który zrezygnuje z posiadania Konta Użytkownika, traci dostęp do Treści dla zalogowanych oraz treści udostępnionych w ramach Subskrypcji, natomiast może korzystać z funkcji dostępnych dla osób niezalogowanych.

§5 Subskrypcja

1. Dostęp do niektórych treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Portalu jest odpłatny i wymaga dokonania Subskrypcji.
2. Istnieją cztery poziomy Subskrypcji:
a) Basic
b) Advanced
c) Professional
d) Expert
3. Subskrypcja na poziomie Basic wymaga utworzenia darmowego Konta Użytkownika. Umożliwia ona dostęp do następujących treści oraz usług cyfrowych (dalej: “Treści Basic”):
a) sekcja dotycząca dawkowania, łączenia oraz interakcji w artykułach z kategorii Suplementy
b) baza zweryfikowanych terapeutów z możliwością umówienia wizyty w sekcji Konsultacje
c) możliwość umówienia się na spotkanie online w sekcji Konsultacje
d) artykuły z sekcji BLOG niedostępne dla osób niezalogowanych
e) możliwość aktywnego uczestnictwa w grupie ogólnej w sekcji Dyskusje
4. W momencie dokonania Subskrypcji na poziomie Basic Klient zawiera Umowę o dostarczanie treści i usług cyfrowych, której przedmiotem są Treści Basic. Za świadczenie usługi nie jest pobierana opłata.
5. Subskrypcja na poziomie Advanced umożliwia Klientowi dostęp do następujących treści i usług cyfrowych zamieszczonych na Portalu (dalej: “Treści Advanced”):
a) sekcja dotycząca dawkowania, łączenia oraz interakcji w artykułach z kategorii Suplementy
b) baza zweryfikowanych terapeutów z możliwością umówienia wizyty w sekcji Konsultacje
c) możliwość umówienia się na spotkanie online w sekcji Konsultacje
d) opracowania dotyczące zaleceń behawioralnych i dietetycznych z sekcji Zalecenia
e) artykuły z sekcji BLOG niedostępne dla osób niezalogowanych
f) możliwość aktywnego uczestnictwa w dowolnej grupie w sekcji Dyskusje
6. W momencie dokonania Subskrypcji na poziomie Advanced Klient zawiera Umowę o dostarczanie treści i usług cyfrowych, której przedmiotem są Treści Advanced. Klient dokonuje cyklicznej płatności na rzecz Administratora przez cały czas posiadania aktywnego dostępu do Treści Advanced.
7. Klient, który zdecyduje się dokonać Subskrypcji na poziomie Advanced, wyraża zgodę na dokonywanie cyklicznej, comiesięcznej płatności na rzecz Administratora w wysokości 19,99 zł. Istnieje również możliwość dokonania płatności umożliwiającej roczny dostęp do Treści Advanced w wysokości 199,99 zł.
8. Subskrypcja na poziomie Professional przeznaczona jest osób, które mają doświadczenie w pracy z ludźmi i świadczą usługi przede wszystkim w dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, psychologia lub coaching.
9. Subskrypcja na poziomie Professional umożliwia Klientowi dostęp do następujących treści i usług cyfrowych zamieszczonych na Portalu (dalej: “Treści Professional”):
a)sekcja dotycząca dawkowania, łączenia oraz interakcji w artykułach z kategorii Suplementy
b)baza zweryfikowanych terapeutów z możliwością umówienia wizyty oraz założenia profilu terapeuty w sekcji Konsultacje
c) możliwość umówienia się na spotkanie online w sekcji Konsultacje
d) możliwość organizowania spotkań w sekcji Konsultacje
e) opracowania dotyczące zaleceń behawioralnych i dietetycznych z sekcji Zalecenia
f) artykuły z sekcji BLOG niedostępne dla osób niezalogowanych
g) możliwość aktywnego uczestnictwa w dowolnej grupie w sekcji Dyskusje
10. W momencie dokonania Subskrypcji na poziomie Professional Klient zawiera Umowę o dostarczanie treści i usług cyfrowych, której przedmiotem są Treści Professional. Klient dokonuje cyklicznej płatności na rzecz Administratora przez cały czas posiadania aktywnego dostępu do Treści Professional.
11. Klient, który zdecyduje się dokonać Subskrypcji na poziomie Professional, wyraża zgodę na dokonywanie cyklicznej, comiesięcznej płatności na rzecz Administratora w wysokości 99,99 zł. Istnieje również możliwość dokonania płatności umożliwiającej roczny dostęp do Treści Professional w wysokości 999,99 zł.
12. Subskrypcja na poziomie Expert wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz kompetencji, przede wszystkim w dziedzinach takich jak: ochrona zdrowia, psychologia lub coaching.
13. Subskrypcja na poziomie Expert umożliwia Klientowi dostęp do następujących treści i usług cyfrowych zamieszczonych na Portalu (dalej: “Treści Expert”):
a) sekcja dotycząca dawkowania, łączenia oraz interakcji w artykułach z kategorii Suplementy
b) baza zweryfikowanych terapeutów z możliwością umówienia wizyty oraz założenia profilu terapeuty w sekcji Konsultacje
c) możliwość umówienia się na spotkanie online w sekcji Konsultacje
d) możliwość organizowania spotkań online w sekcji Konsultacje
e) opracowania dotyczące zaleceń behawioralnych i dietetycznych z sekcji Zalecenia
f) artykuły z sekcji BLOG niedostępne dla osób niezalogowanych
g) możliwość aktywnego uczestnictwa w dowolnej grupie z rangą Expert w sekcji Dyskusje
h) możliwość publikowania własnych artykułów blogowych oraz zaleceń terapeutycznych
14. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania wiedzy i kompetencji osób dokonujących Subskrypcji w tej formie. Konieczne jest wysłanie formularza z opisem posiadanych kompetencji oraz doświadczenia. Ostateczną decyzję o przyjęciu użytkownika do grona subskrybentów na poziomie Expert podejmuje Administrator.
15. W momencie dokonania Subskrypcji na poziomie Expert Klient zawiera Umowę o dostarczanie treści i usług cyfrowych, której przedmiotem są Treści Expert. Ten rodzaj Subskrypcji nie wymaga opłaty.
16. W przypadku Subskrypcji na poziomie Advanced i Professional cykliczna płatność polegająca na obciążeniu karty płatniczej Klienta następuje wraz z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego i trwa do momentu, w którym Klient zrezygnuje z niej bądź do momentu, w którym Portal przestanie funkcjonować.
17. Aby dokonać Subskrypcji na poziomie Advanced i Professional, po wybraniu odpowiedniej opcji na Stronie Internetowej Portalu Klient zostaje przekierowany na stronę płatności, gdzie można dokonać opłaty za Subskrypcje na tych poziomach.
18. Aby dokonać Subskrypcji na poziomie Expert, należy wypełnić formularz i przejść weryfikację po kontakcie z Administratorem.
19. Klient może zrezygnować z Subskrypcji w dowolnym momencie. Aby tego dokonać, Klient powinien zalogować się na swoje Konto Użytkownika, następnie otworzyć zakładkę “Usługi”, przejść do sekcji “Subskrypcje” i zaznaczyć opcję “Anuluj”.
20. Po zrezygnowaniu z Subskrypcji karta kredytowa Klienta nie jest już obciążana, a Klient traci dostęp do treści, które są przedmiotem Subskrypcji.

§6 Konsultacje

1. Administrator umożliwia umówienie się na usługę Konsultacje, w ramach której Klient w zależności od wybranej formy konsultacji spotyka się lub przeprowadza rozmowę online z osobą dostępną na liście zweryfikowanych terapeutów w sekcji Konsultacje.
2. Czas trwania konsultacji, cena oraz możliwe godziny spotkania ustalane są przez osobę, która oferuje konsultacje.
3. Aby umówić się na konsultację, po wybraniu osoby dostępnej na liście należy nacisnąć przycisk “Umów konsultację!”. Następnie należy wypełnić formularz z podstawowymi danymi i nacisnąć przycisk “Wyślij”. Administrator kontaktuje się z Klientem i informuje o możliwości lub braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w wybranym terminie.
4. Konsultacje stacjonarne odbywają się w miejscu wyznaczonym przez terapeutę, z którym umówiono spotkanie.
5. Przed zaplanowaną konsultacją online Klient otrzymuje link do spotkania na platformie Zoom.
6. Aby wziąć udział w konsultacji online, należy korzystać z aktualnej przeglądarki internetowej oraz urządzenia umożliwiającego połączenie głosowe (mikrofon), a także mieć dostęp do sieci Internet. Zalecane jest również korzystanie z kamerki internetowej.
7. Odwołanie spotkania lub zmiana terminu jest możliwa najpóźniej do 24 godzin przed planowaną Konsultacją (z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy). W razie odwołania Konsultacji online później niż 24 godziny przed planowanym terminem opłata za usługę nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości zmiany terminu później niż 24 godziny przed Konsultacją.
8. Aby zmienić termin zaplanowanej konsultacji bądź poinformować o niemożliwości jej przeprowadzenia, Klient zobowiązany jest skontaktować się z wybranym terapeutą, wysyłając wiadomość na adres email podany w wizytówce terapeuty na stronie Konsultacje. Następnie należy potwierdzić nowy termin wizyty lub jej anulowanie u Administratora poprzez wysłanie wiadomości email na adres: konsultacje@neuroexpert.org.
9. Konsultacje świadczone są przez ekspertów dostępnych na liście zweryfikowanych terapeutów w sekcji Konsultacje. Administrator nie odpowiada za przebieg konsultacji, natomiast zapewnia właściwe warunki do jej przeprowadzenia.
10. Aby wziąć udział w Konsultacji, klient musi dokonać opłaty. W momencie dokonania opłaty po zarezerwowaniu terminu konsultacji zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi.

§7 Płatności

1. Na portalu Neuro Expert akceptowane są następujące formy płatności:
a) obciążenie karty kredytowej lub debetowej poprzez zewnętrzny system płatności online Stripe, obsługiwany przez Stripe Payments z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, NIP: 7011062474
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności online Przelewy24, obsługiwany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 7792369887.
2. Warunkiem zrealizowania zakupionej usługi, treści lub usług cyfrowych zamówionych w ramach umowy jest dokonanie przez Klienta płatności.
3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty przez Klienta Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§8 Rękojmia

1. Administrator gwarantuje zgodność produktów lub usług zamówionych w sklepie Neuro Expert ze specyfikacją dostępną na Stronie Internetowej Portalu w Umowie sprzedaży lub w Umowie o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Klienta będącego Konsumentem, a także prawa przysługujące takim Klientom określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm), w szczególności w Rozdziale 5a tej ustawy.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
3. Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym Towarem, umową o świadczenie usługi, umową sprzedaży bądź umową o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych należy kierować do Administratora poprzez wiadomość e-mail na adres: admin@neuroexpert.org.
4. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży bądź Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych bez podawania przyczyny.
2. W przypadku Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli dostarczanie treści lub świadczenie usług cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

 

§10 Postanowienia końcowe

1. Klient nie ma prawa do odsprzedaży zakupionych Towarów bądź treści cyfrowych bez uprzedniego porozumienia z Administratorem.
2. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: admin@neuroexpert.org.
3. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji. Jeśli okaże się ona bezskuteczna, spór będzie rozstrzygany zgodnie z procedurami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.
4. Administratorem danych osobowych jest spółka Neuro Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 125/3, NIP: 7393887155. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, która znajduje się na Stronie Internetowej Portalu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2023. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie z ważnych powodów. Po zmianie Regulamin wchodzi w życie w ciągu 3 dni. W przypadku Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu obowiązują postanowienia istniejące w momencie złożenia Zamówienia.