...

Sieć wyobraźni

Sieć wyobraźni odpowiada za procesy tworzenia i przetwarzania wymyślonych obrazów. W jej skład wchodzą struktury takie jak hipokamp, kora przedczołowa i zakręt obręczy. Niekiedy bywa utożsamiana z siecią domyślną mózgu.

Spis treści:

Sieć wyobraźni (ang. Brain Imagination Network, BIN) to sieć neuronowa, która jest odpowiedzialna za procesy tworzenia i przetwarzania wymyślonych obrazów i manipulacji nimi. Swoim zasięgiem obejmuje liczne elementy mózgu, takie jak płat ciemieniowy, płat czołowy, płat skroniowy, hipokamp, kora przedczołowa, zakręt obręczy i zakręt przedśrodkowy. Obszary te tworzą skomplikowany system połączeń, który umożliwia generowanie wyobrażeń.

Niektórzy badacze uważają, że sieć wyobraźni jest tym samym, co sieć domyślna mózgu (ang. default mode network, DMN). Inni sądzą, że jest siecią autonomiczną, choć funkcjonalnie powiązaną z DMN. Wiadomo natomiast, że jest to niezwykle elastyczny system, który może być kształtowany i rozwijany poprzez uczenie się, doświadczenia i trening funkcji poznawczych. Prawidłowe działanie tej sieci jest kluczowe dla rozwoju kreatywności, planowania i tworzenia wewnętrznej reprezentacji świata. Sieć wyobraźni rozwija się około 3 roku życia dziecka.

1. Historia odkrycia sieci wyobraźni

Historia odkrycia sieci wyobraźni sięga XIX wieku. Było ono efektem wieloletnich badań i postępów w dziedzinie neurobiologii, neuroanatomii i neurofizjologii. Początkowe próby zrozumienia, czym jest wyobraźnia, opierały się na obserwacjach klinicznych i badaniach neurologicznych pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Amerykański psycholog i filozof William James był jednym z pierwszych naukowców, którzy zainteresowali się rolą wyobraźni w procesach poznawczych i emocjonalnych. Opisał on wyobraźnię jako umysłowe odzwierciedlenie doświadczeń i zdarzeń, które pomaga w tworzeniu wizji przyszłości i motywacji do działania.

W latach 60. i 70. XX wieku amerykański psycholog Richard Lazarus prowadził badania nad wpływem emocji na procesy poznawcze. Zwrócił on uwagę na rolę wyobraźni w regulacji emocji i w radzeniu sobie ze stresem. Jego prace koncentrowały się na konstrukcie “obrazu poznawczego”, który odnosił się do wizualizacji emocjonalnie znaczących sytuacji i wspomnień. Te zaś miały wpływać na reakcje emocjonalne człowieka.

Rozwój technologii neuroobrazowania umożliwił szersze badania aktywności mózgu związanych z wyobraźnią. W latach 90. XX wieku przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) ujawniono istnienie sieci neuronalnej związanej z procesami wyobraźni. Badania te sugerowały, że różne obszary mózgu, takie jak zakręt obręczy, zakręt przyhipokampowy i płat czołowy, są zaangażowane w generowanie wyobrażeń i reprezentację sensorycznej. W miarę postępu badań naukowcy odkrywali coraz więcej szczegółów dotyczących sieci wyobraźni. Efekty ich pracy pozwoliły na rozwój takich dziedzin, jak psychologia poznawczo-behawioralna, neurobiologia, czy sztuczna inteligencja.

2. Struktura sieci wyobraźni

Sieć wyobraźni obejmuje swoim zasięgiem wiele struktur mózgowych, które ściśle ze sobą współdziałają. Ich spójna praca pozwala na tworzenie rozmaitych obrazów i wyobrażeń. Należą do nich:

 • kora przedczołowa
 • zakręt obręczy
 • hipokamp
 • zakręt przyhipokampowy
 • obszary asocjacyjne kory mózgu
 • wzgórze
 • móżdżek
 • płat ciemieniowy
 • przedklinek

Kora przedczołowa pełni kluczową rolę w procesach wyobraźni. Jest zaangażowana w generowanie i kontrolowanie wyobrażeń, planowanie przyszłych działań oraz podejmowanie decyzji związanych z zaplanowanymi celami. Odpowiada za autorefleksję, rozważania moralne, planowanie przyszłości oraz analizę własnych przekonań i intencji.

Zakręt obręczy i hipokamp to elementy układu limbicznego. Zakręt obręczy bierze udział w przetwarzaniu bodźców sensorycznych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych) i tworzenia związanych z nimi wyobrażeń. W procesie tworzenia wyobraźni wykorzystuje emocjonalne epizody z przeszłości. Hipokamp wpływa zaś na zdolności myślenia o przyszłości i tworzenia spójnej reprezentacji scen związanych z niedalekimi planami.

Zakręt przyhipokampowy związany jest z przetwarzaniem pamięciowym i emocjonalnym. Odgrywa istotną funkcję w tworzeniu reprezentacji epizodycznych wykorzystywanych w procesach wyobraźni. Obszary asocjacyjne kory mózgu łączą natomiast informacje sensoryczne z różnych regionów mózgu i integrują je w celu tworzenia pełniejszych i bardziej kompleksowych reprezentacji wyobrażeń. Należą do nich m.in. korowe obszary asocjacyjne w płacie skroniowym, które integrują informacje wzrokowe, słuchowe i dotykowe podczas działania wyobraźni

Wzgórze zaangażowane jest w regulację uwagi i koncentrację. Wpływa na wyobraźnię poprzez skupienie się na docierających do mózgu informacjach i wzmocnienie odpowiednich połączeń neuronowych. Móżdżek zaś odgrywa ważną funkcję w kontroli ruchów, koordynacji sensoryczno-ruchowej i integracji informacji z różnych części ciała: kończyn, wzroku, słuchu, równowagi, skóry, ośrodków ruchowych rdzenia kręgowego, okolicy ruchowej kory mózgowej. Jest zaangażowany w generowanie wyobrażeń ruchowych.

Poszczególne części płata ciśnieniowego są odpowiedzialne za odbiór wrażeń czuciowych i wzrokowych, a także za orientację przestrzenną. Obszar ten bierze udział w manipulacji obiektami wymagającymi koordynacji i wyobraźni przestrzenno-ruchowej. Jest także odpowiedzialny za rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych i geometrycznych.

Przedklinek jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji wzrokowych, sensorycznych i uwagowych. Bierze także udział w wyobrażaniu przyszłości oraz koordynacji działań związanych z uwagą i świadomością.

2.1. Sieć wyobraźni a półkule mózgowe

Lateralizacja mózgu to asymetria czynnościowa jego prawej i lewej strony. Ma podłoże genetyczne, a ujawnia się w toku życia i rozwoju człowieka. Choć obie półkule wykazują symetryczne rozmieszczenie poszczególnych elementów, to różnią się pod względem pełnionych funkcji. Półkula lewa związana jest ze świadomością i logiką. Jej praca opiera się na racjonalnym myśleniu i analizie dostarczonych informacji. Półkula prawa zaś odpowiada za wyobraźnię przestrzenną i niewerbalną, a także za postrzeganie trójwymiarowe. Uaktywnia się podczas aktywności twórczych. Z racji połączeń neuronowych z układem limbicznym odpowiada głównie za reakcje emocjonalne, impulsywne i automatyczne.

Sieć wyobraźni obejmuje struktury obu półkul, jednak jej działanie związane jest głównie pracą prawej części mózgu. Jest bardziej rozwinięta u osób, które mają więcej połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą mózgu, szczególnie w płatach czołowych. Osoby te są bardziej kreatywne i mają bujniejszą wyobraźnię, niż te o mniejszej ilości połączeń.

3. Mechanizm działania sieci wyobraźni

Mechanizm działania sieci wyobraźni mózgu można podzielić na kilka kluczowych etapów. Pierwszym z nich jest przetwarzanie sensoryczne. W tej fazie zmysły, takie jak wzrok, słuch, dotyk i węch, pobierają informacje ze środowiska zewnętrznego i przekazują je do odpowiednich obszarów mózgu. Te z kolei przetwarzają sensoryczne dane wejściowe, które są niezbędne do tworzenia wyobrażeń. Następnie w ramach interakcji między różnymi obszarami mózgu, dochodzi do integracji informacji sensorycznych. Dochodzi do stworzenia spójnej reprezentacji bodźca. Połączenie informacji pochodzących z kilku ośrodków sensorycznych pozwala na tworzenie bardziej kompletnych i realistycznych wyobrażeń.

Innym ważnym elementem sieci wyobraźni jest pamięć. Przechowywanie i odzyskiwanie informacji jest kluczowe dla tworzenia wyobrażeń. Pamięć długotrwała umożliwia dostęp do wcześniej zdobytych doświadczeń, obrazów, dźwięków i emocji, które mogą być wykorzystane do generowania wyobrażeń. Wspomnienia mogą być modyfikowane, aby tworzyć nowe wyobrażenia lub odzwierciedlać zmieniające się konteksty. Kolejnym aspektem mechanizmu działania sieci wyobraźni jest kontrola poznawcza. Obejmuje ona zdolność do regulacji procesów myślowych związanych z wyobraźnią. W tej fazie dochodzi do wyboru, planowania i monitorowania koncepcji, a także do zahamowania niepożądanych lub nieodpowiednich wyobrażeń. Kontrola poznawcza jest kluczowym elementem, który umożliwia skupienie się na określonych aspektach wyobrażeń i manipulacji nimi.

W końcowym etapie dochodzi do integracji emocjonalnej. Emocje wpływają na wyobrażenia nadając im znaczenie i wpływając na ich intensywność. Odczucia emocjonalne, takie jak radość, smutek czy strach, mogą wpływać na formę i treść wyobrażeń. Współpraca obszarów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie emocji i wytworów wyobraźni pozwala na pełniejsze i bardziej znaczące doświadczenie efektów działania tej sieci.

Różnice indywidualne w poziomie zdolności do wyobrażeń wizualnych wpływają na fenomenologiczne doświadczenie pamięci epizodycznej i sposób myślenia o przyszłości. Są one wspierane przez podobne mechanizmy, oba procesy mają również charakter konstruktywny. Hipokamp udostępnia sieci wyobraźni informacje potrzebne do tworzenia wizji zdarzeń. W ten sposób informacje są konsolidowane w celu kreowania nowych elementów i kontekstów.

Silne projekcje z kory kojarzeniowej do obszarów kory wzrokowej i słuchowej odpowiedzialne są za żywą wyobraźnię. W ekstremalnej formie widać to u osób chorujących na autyzm. Łatwo zapamiętują szczegóły sytuacji, ponieważ w ich obszarach zmysłowych tworzą się dominujące pętle aktywności. Pętle trudno przerwać, czy też przenieść uwagę takiej osoby na nowe bodźce. W efekcie osoby z autyzmem często nie reagują na to, co mówią inni ludzie i są pogrążone w świecie wyobraźni.

Reprezentacja celów tworzy się w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej. W proces ten zaangażowane są także kora ciemieniowa, w której powstają wyobrażenia relacji przestrzennych, i kora przedruchowa, która bierze udział w przygotowaniu się do działania. Motywacja jest rezultatem przewidywania nagrody i związanych z nią pozytywnych emocji. Odpowiada za to aktywność brzusznego prążkowia, stanowiącego część jąder podstawy mózgu.

4. Funkcje sieci wyobraźni

Funkcje sieci wyobraźni mózgu obejmują:

 • generowanie wyobrażeń – tworzenie wewnętrznych reprezentacji i obrazów obiektów, miejsc, scenariuszy i sytuacji. Dzięki temu możliwe jest zobaczenie danej sceny w umyśle, nawet jeśli nie jest ona obecna w otoczeniu zewnętrznym
 • manipulowanie wyobraźnią – modyfikowanie, łączenie i przekształcanie wyobrażeń w celu tworzenia nowych konceptów i pomysłów. Dzięki temu możliwe jest eksplorowanie wielu różnych możliwości danej sytuacji czy zachowania i generowanie kreatywnych rozwiązań
 • projektowanie przyszłości – możliwość symulacji przyszłych wydarzeń i scenariuszy w umyśle. Polega na planowaniu, przewidywaniu konsekwencji działań i podejmowaniu decyzji opartych na najbardziej logicznych lub skutecznych wyobrażeniach o przyszłości
 • regulację emocji i motywacji – wyobrażanie sobie sytuacji, ludzi, czy określonych zachowań wywołuje pozytywne lub negatywne emocje. To z kolei wpływa na działania i zachowanie człowieka w analogicznej chwili

5. Zaburzenia pracy sieci wyobraźni

5.1. Afantazja

Afantazja polega na braku umiejętności tworzenia mentalnych obrazów. Jest to także brak możliwości przywoływania z pamięci wspomnień związanych z doznaniami wizualnymi. Pamięć robocza jednak nie ulega zniekształceniom. Choroba ta postrzegana jest jako alternatywny sposób poznawania i doświadczania świata. Afantazja może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Cierpi na nią około 2% społeczeństwa.

W przypadku osób z afantazją istnieją zakłócenia w funkcjonowaniu obszarów mózgu, które są zaangażowane w proces tworzenia wyobraźni. Osoby cierpiące na tę przypadłość mają ograniczoną aktywację obszarów korowych odpowiedzialnych za wizualizację i przetwarzanie obrazów. W efekcie sieć wyobraźni mózgu nie działa prawidłowo, co prowadzi do braku zdolności do generowania wizualnych konstruktów. Osoby z afantazją mogą mieć trudności w wyobrażaniu sobie obrazów, np. twarzy, scen, krajobrazów czy przedmiotów. Mogą również mieć trudności z odtwarzaniem wspomnień wizualnych lub tworzeniem nowych obrazów w umyśle. Osoby te mogą jednak nadal wykorzystywać inne formy wyobraźni do tworzenia i manipulowania myślami oraz doświadczeniem.

5.2. Sieć wyobraźni a PTSD

Zespół stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD) to zaburzenie będące formą reakcji na skrajnie traumatyczne wydarzenie. Przekracza ono zdolności osoby dotkniętej PTSD do poradzenia sobie ze stresem i adaptacji do trudnych warunków. Sieć wyobraźni mózgu i PTSD są ze sobą ściśle powiązane. Traumatyczne doświadczenia zmniejszają możliwość kontroli tworzenia i regulowania intensywności wyobrażeń.

W przypadku osób z PTSD sieć wyobraźni jest nadreaktywna i nadwrażliwa na bodźce związane z traumatycznym doświadczeniem. Chorzy doświadczają natarczywych i trudnych do kontrolowania wyobrażeń lub wspomnień trudnego zdarzenia, które wywołują silne emocje i reakcje ze strony układu nerwowego. Osoby z PTSD mogą mieć trudności z regulowaniem i kontrolowaniem tych wyobrażeń, co prowadzi do nasilających się objawów i problemów w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto sieć wyobraźni mózgu może wpływać na proces przetwarzania emocji związanych z traumatycznym doświadczeniem. Osoby z PTSD często doświadczają skrajnie intensywnych emocji, takich jak strach, złość czy smutek, które są związane z ciężką sytuacją. Nadaktywność sieci wyobraźni może je wzmacniać i utrudniać ich regulację.

5.3. Uszkodzenia hipokampa

Hipokamp odgrywa kluczową rolę zarówno w procesach pamięci, jak i w planowaniu przyszłości. Pacjenci z ciężką amnezją wywołaną uszkodzeniem hipokampa mają trudności z wyobrażeniem i planowaniem swojej osobistej przyszłości. Nawet kiedy przedstawia im się wszystkie poszczególne elementy wymagane do skonstruowania sceny, nie są w stanie wykorzystać ich do stworzenia spójnej reprezentacji danej sytuacji. Jednocześnie osoby te są w stanie wygenerować odpowiednie i szczegółowe narracje oparte na historii, gdy przedstawia się im rysunki scen. Sugeruje to, że szczątkowa funkcja w uszkodzonym hipokampie jest wystarczająca do wsparcia podstawowej konstrukcji sceny, ale nie wystarcza do wznowienia funkcji upośledzonej pamięci epizodycznej, która prawdopodobnie wymaga nienaruszonej łączności między hipokampem a szerszą siecią rdzeniową.

Bibliografia

 1. Jung R.E., Flores R.A., Hunter D. A New Measure of Imagination Ability: Anatomical Brain Imaging Correlates. Front. Psychol. 2016.
 2. Jurewicz K. Sieci spoczynkowe i ich rola w zrozumieniu organizacji funkcjonalnej mózgu. Kosmos. 2020.
 3. Mullally S.L., Maguire E.A. Memory, Imagination, and Predicting the Future: A Common Brain Mechanism? The Neuroscientist. 2014.
 4. Duch W. Mózgi i Edukacja: W Stronę Fenomiki Neurokognitywnej. Inf. w Eduk. 2013.
 5. Durante D., Dunson D.B. Bayesian Inference and Testing of Group Differences in Brain Networks, Bayesian Analysis. 2016.
 6. Kaufman S.B. The Real Neuroscience of Creativity. Scientific American. 2013.
 7. Schlegel A. et al. Network structure and dynamics of the mental workspace. PNAS. 2013.
 8. Beaty R.E. et al. Creative Cognition and Brain Network Dynamics. Trends in Cognitive Science. 2016.