...

Sieć uwagowa

Sieć uwagowa odpowiada za przetwarzanie informacji docierających ze środowiska i konstruowanie rzeczywistości na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz za rejestrowanie niespodziewanych bodźców. Umożliwia skoncentrowanie się na najistotniejszych bodźcach i selektywne przetwarzanie informacji ze środowiska zewnętrznego.

Spis treści:

Sieć uwagowa mózgu (ang. attentional network, AT) jest jedną z głównych sieci neuronowych występujących w układzie nerwowym człowieka. Dzieli się na sieć grzbietową (ang. dorsal attention network, DAN) i brzuszną (ang. ventral attention network, VAN). Pierwsza z nich odpowiada za przetwarzanie informacji docierających ze środowiska i konstruowanie rzeczywistości na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Dodatkowo jest odpowiedzialna za kierowanie uwagi na zadanie. Natomiast VAN bierze udział w rejestrowaniu niespodziewanych bodźców. Sieć uwagowa mózgu umożliwia selektywne przetwarzanie informacji ze środowiska zewnętrznego i skoncentrowanie się na ich najbardziej istotnych aspektach. Jest niezbędna dla efektywnego funkcjonowania poznawczego. Odpowiada za ważne aspekty percepcji, spostrzegania, poznawania i kontroli zachowań.

1.Historia odkrycia

Początki zainteresowania naukowców siecią uwagową mózgu sięgają XIX wieku. W tym okresie założyciel laboratorium psychologicznego w Lipsku Wilhelm Wundt prowadził eksperymenty dotyczące uwagi i jej wpływu na percepcję. Kolejne stulecie przyniosło wiedzę na temat uwagi selektywnej. W latach 50. XX wieku Donald Broadbent prowadził badania na temat koncentracji układu nerwowego na wybranych bodźcach.

W latach 60. i 70. XX wieku do badań sieci uwagowej mózgu zaczęto wykorzystywać elektroencefalografię (EEG). Umieszczając elektrody na skórze głowy, naukowcy byli w stanie obserwować zmiany w falach mózgowych pod wpływem wykonywania zadań skupiających uwagę. Kolejne lata przyniosły rozwój technologii neuroobrazowania, takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i pozytonowa tomografia emisyjna (PET), co umożliwiło bardziej precyzyjne analizy aktywności mózgu podczas wykonywania zadań związanych z uwagą.

W 2000 roku w badaniach spontanicznej aktywności mózgu prowadzonych przez Maurizio Corbetta i Gordona L Shulmana wyodrębniono grzbietową część sieci uwagowej. Wcześniej tzw. grzbietowy system czołowo-ciemieniowy opisywany był w licznych badaniach poświęconych kierowaniu uwagi oraz przygotowywaniu reakcji wzrokowych i manualnych ku wybranym obiektom. Brzuszna część sieci uwagowej została wyodrębniona w roku 2006 przez zespół University College of London i do tej pory przeprowadzane są badania dotyczące obszarów, które obejmuje.

2.Struktura sieci uwagowej mózgu

2.1. Grzbietowa sieć uwagowa

DAN obejmuje obszar bruzd śródciemieniowych płata ciemieniowego, fragment środkowego zakrętu skroniowego płata potylicznego i przednie pola wzrokowe płata czołowego. Bierze udział w koordynowaniu działania wielu struktur mózgu oraz przetwarzaniu informacji na temat wzajemnych przestrzennych relacji obiektów i ciała. Jej aktywność towarzyszy także skupianiu uwagi na określonych bodźcach. Obszary DAN biorą udział w generowaniu i podtrzymywaniu sygnałów mobilizujących inne ośrodki, które bezpośrednio odpowiadają za wykonywanie bieżącego zadania. Regulują pracę ośrodków przetwarzających informacje pochodzące z narządów zmysłów, ośrodków wykonawczych oraz ośrodków łączących treści i sposoby reagowania. W obrębie DAN zachodzą procesy wyodrębniania informacji pochodzących ze środowiska. Neurony tworzące sieć kodują informacje o ważności miejsc i obiektów. Tworzą one tzw. mapy istotności (ang. priority maps) określające, gdzie aktualnie powinna zostać skierowana uwaga.

2.2. Brzuszna sieć uwagowa

Brzuszna sieć uwagowa uaktywnia się w reakcji na istotne bodźce pochodzące ze środowiska i pozostające poza aktualnym centrum uwagi. Obejmuje ona obustronnie obszary styku skroniowo-ciemieniowego, wyspy i dolnego zakrętu czołowego oraz fragmenty kory ruchowej i grzbietowej części przedniego zakrętu obręczy. Nazwa sieci nie odnosi się więc do jej położenia na brzusznej powierzchni mózgu, a raczej do usytuowania względem sieci grzbietowej.

3. Mechanizm działania sieci uwagowej mózgu

Aktywność grzbietowej sieci uwagi związana jest ze świadomą koncentracją na wykonywanych czynnościach, zgodnych z postawionymi celami i planami. Przykładem może być czytanie książki, kiedy uwaga jest świadomie koncentrowana na tekście. DAN wywiera wpływ na przetwarzanie bodźca, a jej oddziaływania mogą sięgać bardzo podstawowych obszarów percepcyjnych.

Brzuszna sieć uwagi aktywuje się, gdy w otoczeniu pojawiają się bodźce o dużym znaczeniu, na których uwaga nie była wcześniej skoncentrowana. Do jej uruchomienia dochodzi np. gdy podczas czytania książki ktoś trzaśnie mocno drzwiami lub zadzwoni domofon. Uwaga zostaje wtedy automatycznie przeniesiona w kierunku źródła dźwięku. VAN jest zatem w większym stopniu związana z bodźcami nagłymi i przypadkowymi. Pozostaje ona jednak w dużym stopniu pod wpływem sieci grzbietowej, a zatem częściowo podlega ona również świadomej kontroli. DAN może modulować (aktywować lub hamować) działanie VAN.

Reinterpretacja poznawcza zależy w głównej mierze od grzbietowej sieci uwagowej. Dzieje się tak, ponieważ wysiłek zależny od woli może modulować działanie VAN. Z punktu widzenia działania i możliwości modyfikacji procesów uwagowych podczas reinterpretacji docierających do mózgu informacji istotne są nie tylko obszary związane stricte z sieciami uwagowymi, ale również struktury mózgu odpowiedzialne za sensoryczne przetwarzanie bodźców.

3.1. Sieć uwagowa mózgu a ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych, zwłaszcza wśród dzieci. Charakteryzuje się objawami behawioralnymi, takimi jak problemy z koncentracją uwagi, nadruchliwość i nadmierna impulsywność. Techniki neuroobrazowania pozwoliły na potwierdzenie, że pewne obszary mózgu osób z ADHD wykazują zmienioną aktywność w porównaniu do osób zdrowych. Obniżona aktywność występuje w brzusznej części przedniego zakrętu obręczy i kory przedczołowej oraz przedniej części wyspy i dolnego zakrętu czołowego. Natomiast hiperaktywacja obejmuje okolice prawego zakrętu kątowego, środkowego zakrętu potylicznego oraz tylnej i środkowej kory zakrętu obręczy.

U osób z ADHD zaobserwowano różnice w połączeniach i działaniu sieci funkcjonalnych w porównaniu do osób zdrowych. Nieodpowiednia praca domyślnej sieci mózgu powoduje zaburzenia w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu uwagi i wykonywaniem zadań. Osoby z ADHD są bardziej rozproszone i gorzej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów poznawczych. Obserwuje się u nich także zwiększoną liczbę połączeń neuronowych między prawą przednią częścią wyspy i polem ruchowym, należącymi do brzusznej sieci uwagowej a tylną częścią zakrętu obręczy (struktury należącej do sieci domyślnej mózgu).

3.2. Sieć uwagowa mózgu a zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD) to grupa zaburzeń neurorozwojowych. Charakteryzują się one deficytami w zakresie komunikacji społecznej oraz ograniczonymi i powtarzalnymi wzorcami zachowań. Badania przeprowadzane za pomocą fMRI wskazują na istnienie u osób z ASD znacznych odmienności w zakresie połączeń neuronowych. Występuje zmieniona (niedostateczna lub nadmierna) aktywność sieci zaangażowanych w wykonywanie zadań, np. przetwarzania mowy i języka, myślenia abstrakcyjnego, funkcji wykonawczych, pamięci operacyjnej, czy przetwarzania wzrokowo – przestrzennego. Struktury budujące sieć uwagową mają odmienne wzorce aktywacji, w związku z czym jej praca jest nieefektywna i prowadzi do funkcjonalnych zaburzeń układu nerwowego oraz powstawania deficytów poznawczych u osób z ASD.

4. Test sieci uwagowych

Test sieci uwagowych (ang. Attention Network Test, ANT) to metoda behawioralna do pomiaru aktywności poszczególnych systemów uwagi, która powstała w 2002 roku. Zadanie składa się z szeregu prób, w których celem osoby badanej jest zdecydowanie, którą stronę wskazuje strzałka. Umieszczona jest ona kilka centymetrów powyżej lub poniżej znajdującego się na środku ekranu punktu fiksacji wzroku. W trakcie badania mierzony jest czas oraz poprawność reakcji. Strzałka, na którą mają reagować badani, prezentowana jest w otoczeniu tzw. flankerów. Mogą to być bodźce spójne lub niespójne z wymaganą reakcją (np. strzałki wskazujące ten sam kierunek co strzałka środkowa lub wskazujące kierunek przeciwny). Osoba badana musi poradzić sobie z dystrakcją i zignorować błędne podpowiedzi. Otrzymany wynik jest wskaźnikiem efektywności funkcjonowania systemu poznawczego.

Bibliografia

 1. Brewer J.A. et al. Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2011.
 2. Corbetta M., Patel G., Shulman G.L. The reorienting system of the human brain: from environment to theory of mind. Neuron. 2008.
 3. Corbetta M., Shulman G.L. Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. Nat. Rev. Neurosci. 2002.
 4. Coutinho J.F. et al. Default mode network dissociation in depressive and anxiety states. Brain imaging and behavior. 2016.
 5. Jurewicz K. Sieci spoczynkowe i ich rola w zrozumieniu organizacji funkcjonalnej mózgu. Kosmos. 2020.
 6. Killingsworth M.A., Gilbert D.T. A wandering mind is an unhappy mind. Science. 2010.
 7. Ruff C.C. et al. Distinct causal influences of parietal versus frontal areas on human visual cortex: evidence from concurrent TMS-fMRI. Cerebral Cortex. 2008.
 8. Viviani R. Emotion regulation, attention to emotion, and the ventral attentional network. Frontiers in Human Neuroscience. 2013.
 9. Castellanos F.X. et al. Cingulateprecuneus interactions: a new locus of dysfunction in adult attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2008.
 10. Giertuga K.A., Cybulska-Kłosowicz A. Neuroanatomiczne i funkcjonalne korelaty zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi w świetle dwóch modeli rozwojowych: zaburzonego i opóźnionego procesu dojrzewania mózgu. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2014.
 11. Bryńska A. et al. Decyzje semantyczne u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – badanie czynnościowym rezonansem magnetycznym. Psychiatria Polska. 2022.
 12. Asanowicz D., Siedlecka M., Michalczyk Ł. Interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów uwagi jako model badawczy dla kognitywistyki? Rocznik Kognitywistyczny. 2008.