...

Perikarion

Perikarion jest jednym z trzech elementów strukturalnych budujących komórkę nerwową. Jest to struktura otoczona błoną komórkową, która zwiera wszystkie organella charakterystyczne dla komórki zwierzęcej. Jej funkcja związana jest z produkcją ważnych biologicznie cząsteczek, np. białek.

Spis treści:

Perikarion – ciało komórki nerwowej, soma. Jeden z trzech elementów składowych, z których zbudowana jest komórka nerwowa. Może przyjmować rozmiary w szerokim zakresie (4-120 μm) w zależności od tego jaki rodzaj neuron buduje. W ciele komórki nerwowej odbywa się synteza wielu ważnych cząsteczek biologicznych (np. białek). W związku z tym, że neuron jest komórką zwierzęcą, jego elementy strukturalne otoczone są błoną komórkową, której grubość wynosi ok. 5 μm Błona ta, w przypadku perikarionu, otacza cytoplazmę komórki, a w niej zawieszone są wszystkie organella komórkowe.

Wśród organelli znajdujących się w komórce nerwowej można wyróżnić:

  • jądro komórkowe, zajmujące centralną część perikarionu. Charakteryzuje się ono dużym rozmiarem, co pozwala odróżnić neurony od innych komórek budujących układ nerwowy. Jego wnętrze wypełnione jest chromatyną oraz zawiera jąderko. Chromatyna zbudowana jest z DNA (kwas deoksyrybonukleinowy). Chromatyna jest wiec niczym innym, jak skupiskiem łańcuchów DNA, w których obrębie znajdują się łańcuchy kodujące geny. Z zewnątrz jądro otoczone jest błoną zawierającą pory. Obecność tych ostatnich zapewnia kontakt środowiska zewnętrznego z wewnętrznym jadra. Jednymi z ważniejszych cząsteczek opuszczających jadro są rybosomy. To właśnie na rybosomach, w cytoplazmie, zachodzi synteza białek;
  • mitochondria, w których generowana i magazynowana jest energia wykorzystywana przez komórkę nerwową do podtrzymywania swoich funkcji życiowych;
  • aparat Golgiego,odpowiadający za wszelkie modyfikacje substancji wytwarzanych w komórce oraz za kierowanie ich do miejsc przeznaczenia;
  • cytoszkielet, zapewniający odpowiedni kształt komórki. Wyróżnia się trzy części składowe cytoszkieletu: neurofilamenty, mikrotubule i mikrofilamenty;
  • tigroid (ciałko Nissla), stanowiący specjalny rodzaj siateczki śródplazmatycznej. Jest to substancja zasadochłonna. W cytoplazmie ciała komórek nerwowych, tigroidy mogą przyjmować postać grudek, ziarnistości bądź występować jako pył.

Bibliografia

  1. Red. Hryniewiecka, L. I in., Biochemia.Krótkie wykłady, PWN, 2010
  2. Jaśkowski, P., Neuronauka poznawcza – jak mózg tworzy umysł, Vizja Press&IT, 2009