...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: badania in vitro

Dla wszystkich

Bardziej precyzyjna ocena skuteczności leków

Przed wprowadzeniem nowego leku, musi on przejść wiele badań, podczas których dokładnie sprawdzana jest jego skuteczność. Próby te najlepiej jest przeprowadzać z wykorzystaniem ludzkich komórek, gdyż otrzymane w ten sposób wyniki dają większą gwarancję przydatności danej substancji w leczeniu poszczególnych schorzeń. Komplikacje pojawiają się, gdy opracowywany jest skuteczny środek w terapiach chorób układu nerwowego. Jak wyjaśnia dr Li Gan z Gladstone Institutes w San Francisco “Problem w tym, że ludzkie komórki mózgowe nie są w

Przeczytaj całość

Kolejny sukces naukowców z dziedziny neurologii

Wyniki ostatnich prac wykonanych przez grupę badawczą z medycznego Instytutu Scripps na Florydzie przedstawiają strukturę regulującą tworzenie się układu nerwowego. Naukowcom udało się wyjaśnić w jaki sposób kontrolowany jest kierunek oraz rozmiar powstających komórek nerwowych, a dokładniej ich wypustek. Naukowcy w swoich badaniach skupili się głównie na aksonach. Nazwą tą określa się wypustki, które uczestniczą w przewodzeniu impuls nerwowego z jednego neuronu do następnego. Aby komunikacja międzyneuronalna mogła mieć miejsce, komórki muszą być ze sobą w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony ze skóry pomogą w badaniach

Podczas badań różnego rodzaju schorzeń często wykorzystuje się modele zwierzęce. Zazwyczaj zwierzętami laboratoryjnymi są gryzonie: myszy lub szczury. Jednak nie zawsze są one dobrym materiałem do badań. W przypadku wielu chorób układu nerwowego wciąż brakuje modeli, które dobrze obrazowałyby określone mechanizmy patologiczne. Bez takich narzędzi opracowanie nowych, skutecznych terapii tych chorób jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jednym ze schorzeń, które trudno badań na modelu zwierzęcym lub komórkowym jest choroba Huntingtona – zaburzenie neurodegeneracyjne spowodowane

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowy model bariery krew-mózg in vitro

Bariera krew-mózg (ang. blood brain barrier, BBB) stanowi selektywne połączenie między naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Jest barierą zarówno fizyczną, jak i biochemiczną. Umożliwia wybiórczy transport substancji (składników odżywczych, metabolitów i jonów) pomiędzy krwią a płynem mózgowo-rdzeniowym. Tym samym jest jednym z mechanizmów utrzymania dynamicznej równowagi (homeostazy) w obrębie mózgu. Zakłócenie BBB ​​jest związane z różnymi chorobami OUN. Niestety dokładne odwzorowanie bariery krew-mózg jest skomplikowane. Ma to związek z trudnościami w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Środek przeciwpieniący receptą na przeżywalność tkanek

Testy in vitro są metodą często stosowaną w przypadku badań nad nowymi lekami. Pozwala bowiem na sprawdzanie możliwości poszczególnych substancji chemicznych bez wykonywania testów na zwierzętach. Trudnością jest jednak utrzymanie całej tkanki przy życiu przez dłuższy czas. Pozostawiona na powietrzu, szybko wysycha i obumiera, natomiast zanurzenie jej w płynie może zaburzyć naturalny przepływ gazów między komórkami. Naukowcy z RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research w Japonii opracowali urządzenie mikroprzepływowe wykorzystujące polidimetylosiloksan (PDMS), który często stosuje

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Wiele twarzy białka tau

Choć powody rozwijania się choroby Alzheimera wciąż stanowią tajemnicę, wiadomo, że niezwykle istotną rolę pełni w tu białko tau. Jego nieprawidłowo zbudowane cząsteczki łączą się ze sobą wewnątrz neuronów, tworząc struktury zwane splątkami neurofibrylarnymi. Niszczą one mikrotubule tworzące cytoszkielet niezbędny do wewnątrzkomórkowego transportu różnych substancji, co przyczynia się upośledzenia komunikacji między poszczególnymi komórkami układu nerwowego, a następnie do ich obumierania. Naukowcy z ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku odkryli, że struktura poszczególnych agregatów

Przeczytaj całość