...

Kora czuciowa

Kora czuciowa znajduje się w obrębie płata ciemieniowego. Odpowiada za odbieranie i przetwarzanie bodźców dotykowych i bólowych. Jej uszkodzenie lub zaburzenia transmisji sygnałów na drodze czuciowej może prowadzić do przeczulicy, niedoczulicy lub parestezji.

Spis treści:

1. Budowa kory czuciowej

Pierwszorzędowa kora czuciowa zlokalizowana jest w płacie ciemieniowym i obejmuje 3, 2 i 1 pole Brodmanna. Sąsiaduje bezpośrednio z pierwszorzędową korą ruchową. Obszar kory somatosensorycznej uwzględnia zakręt zaśrodkowy, a także tylną część płacika okołośrodkowego. Pod względem morfologicznym kora czuciowa zbudowana jest z gęsto upakowanych komórek ziarnistych tworzących zwartą, aczkolwiek cienką strukturę.

Drugorzędowa kora czuciowa (zwana również wtórną korą czuciową) znajduje się w głębi bruzdy środkowej i bocznej w okolicy kory wyspy i obejmuje 5, 7 i 40 pole Brodmanna. Obszar ten występuje jedynie u naczelnych, w tym małp człekokształtnych.

2. Funkcje kory czuciowej

Pierwszorzędowa kora czuciowa odpowiedzialna jest za odbiór bodźców bólowych i ocenę ich natężenia, a także za odbiór bodźców czuciowych (dotyku, ucisku i temperatury) z przeciwległej części ciała. W 1 i 2 polu Brodmana zlokalizowane są neurony odbierające sygnały z narządów ruchu i umożliwiają określenie kształtu dotykanego przedmiotu. Komórki nerwowe 3 pola Brodmanna reagują na bodźce zewnętrzne zlokalizowane na powierzchni skóry.

Uszkodzenia w pierwszorzędowej korze somatosensorycznej powodują zniesienie czucia bólu po drugiej stronie ciała i niedoczulicę. Możliwe jest także występowanie astereognozji, objawiająca się zanikiem czucia powierzchniowego. Wówczas chory może doświadczać niemożności rozpoznania przedmiotu, zaburzenia czucia ucisku, bólu i temperatury za pomocą dotyku.

W drugorzędowej korze czuciowej zachodzą złożone analizy bodźców czuciowych, a także kojarzeniowych dla doznań bólowych i dotyku. Obszar ten odpowiada również za interpretację emocjonalną bodźców czuciowych. Neurony 5 pola Brodmanna odpowiedzialne są za odbiór informacji o kształcie dotykanego przedmiotu, 7 pola Brodmanna za analizę bodźców z narządu wzroku i ruchu, natomiast 40 pole Brodmana za planowanie złożonych ruchów i mimikę twarzy.

Uszkodzenia, w tym lezję drugorzędowej kory somatosensorycznej mogą powodować asymbolię bólu, czyli zaburzenia powodujące zniesienie reakcji na ból.

3. Homunkulus jako człowieczek pierwotny

Homunkulus, z łaciny człowieczek lub karzełek, to termin, który został stworzony w średniowieczu przez alchemików, wierzących w to, że we wnętrzu czaszki człowieka ukryty jest miniaturowy człowiek. Jego rolą miało być sterowanie zarówno czynnościami, jak i doznaniami człowieka. W XX wieku neurolog Wilder Penfield dokonał mapowania powierzchni kory mózgowej, co pozwoliło na odróżnienie funkcji sensorycznych i ruchowych. W ten sposób powstał homunkulus. Badacz zauważył, że wzdłuż przebiegu linii kory czuciowej po obu stronach ośrodkowego układu nerwowego istnieją punkty odpowiedzialne za odbieranie bodźców czucia w poszczególnych części ciała. Od tego czasu termin homunkulus odpowiada somatotropowej reprezentacji części ciała w pierwszorzędowych polach projekcyjnych kory mózgu.

Wyróżnia się homunkulusa czuciowego (sensorycznego) i ruchowego (motorycznego). Ten pierwszy przypomina zniekształconą, miniaturową sylwetkę człowieka rozciągniętego ponad zakrętem zaśrodkowym, natomiast drugi ponad zakrętem przedśrodkowym. Karykaturalny wygląd homunkulusa wynika z tego, że wielkość pól korowych, reprezentujących dane części ciała odpowiadają gęstością ich unerwienia i znaczeniem w odbieraniu bodźców z otoczenia (w przypadku homunkulusa czuciowego) lub precyzją wykonywanych ruchów (w przypadku homunkulusa ruchowego).

3.1. Homunkulus czuciowy

Homunkulus czuciowy stanowi graficzną reprezentację kory czuciowej, zlokalizowanej w płacie ciemieniowym. Opisuje ona drogi wstępujące do ośrodkowego układu nerwowego i dzieli się je na:

 • drogę rdzeniowo-wzgórzowo-korową (ang. spino-thalamo-cortical tract) – projekcje dotyczące czucia docierają do mózgu z całego ciała, za wyjątkiem głowy i części szyi
 • drogę rdzeniowo-opuszkowo-wzgórzowo-korową (ang. spino-bulbo-thalamo-cortical tract) – opisuje drogę czucia głębokiego,
 • drogę jądrowo-wzgórzowo-korową (ang. nucleo-thalamo-cortical tract) – będącą drogą wstępująca, obejmuje zarówno czucie powierzchniowe, jak i głębokie z okolicy głowy i części szyi.

4. Czucie powierzchniowe

Czucie powierzchniowe (eksteroceptywne) dotyczy czucia zarówno dotyku, jak i bólu, temperatury oraz wibracji. Odbiór poszczególnego rodzaju bodźców możliwy jest dzięki wyspecjalizowanym receptorom, do których należą:

 • ciałka Paciniego (blaszkowate) – receptory nacisku i wibracji; zlokalizowane są przede wszystkim na skórze palców, ale także w torebkach stawowych i ścięgnach; odpowiadają jedynie na bardzo silne bodźce
 • ciałka Meissnera – receptory odpowiadają za odbiór informacji odczuwania dotyku i drżenia; największa gęstość tego rodzaju struktur znajduje się na języku, w ustach, palcach, stopach i narządach rozdrocznych, stąd też duża wrażliwość na dotyk tych miejsc ciała; receptory te bardzo szybko się adaptują, co ma duże znaczenie w codziennym życiu – szybkie przyzwyczajanie się do noszonej odzieży
 • wolne zakończenia nerwowe (receptory bólowe, nocyceptory) – przekazują informację dotyczącą bólu; do dużej rodziny receptorów bólowych zaliczają się te reagujące na zbyt wysoką temperaturę, urazy mechaniczne i kłucie; te rodzaje struktur nie mają zdolności do adaptacji
 • ciałka Krausego – zaliczane są do receptorów zimna; zlokalizowane są w skórze właściwej, a ich adaptacja jest stosunkowo wolna
 • łąkotki dotykowe Merkela – odbierają informacje dotyczące stałego nacisku na skórę. Zaliczane są do receptorów wolno adaptujących się
 • ciałka Ruffiniego – zlokalizowane są w skórze nieowłosionej i odpowiadają za odbiór czucia rozciągania skóry i ciepła (temperatura wyższa niż fizjologiczna ciepłota ciała); adaptują się wolno.

Droga czuciowa, odpowiedzialna za czucie powierzchniowe, nazywana jest także wstępującą do ośrodkowego układu nerwowego. Projekcja ta dociera do kory mózgowej przez rdzeń kręgowy i wzgórze. Reprezentacja przeciwległej części ciała jest konsekwencją krzyżowania się włókien na poziomie kory mózgowej. Część połączeń przechodzi przez ciało modzelowate do drugiej półkuli, a neurony odbierają bodźce z kory somatosensorycznej drugiej półkuli mózgu. To z kolei umożliwia odróżnienie bodźców pochodzących z lewej i prawej ręki.

Aksony, które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji dotyczących czucia powierzchniowego, są w większości włóknami osłoniętymi warstwą mielinową (zmielinizowane), co umożliwia szybkie przesyłanie impulsacji. Jedynie włókna, które przewodzą informację o bólu i temperaturze, są pozbawione mieliny, więc znacznie wolniej przewodzą informację.

Uszkodzenie kory somatosensorycznej skutkuje zaburzeniami w zakresie percepcji ciała. Osoby z takimi uszkodzeniami mogą mieć problemy z ubieraniem się lub wskazywaniem określonych części ciała.

4.1. Zaburzenia czucia powierzchniowego

Do zaburzeń czucia powierzchniowego dochodzi w sytuacji pojawienia się zaburzeń przekazywania informacji na drodze czuciowej, czyli pomiędzy receptorem a mózgiem. Tego rodzaju zaburzenia mogą mieć charakter:

 • przeczulicy – nadwrażliwości na informacje czuciowe lub bólowe
 • niedoczulicy – osłabienia czucia
 • parestezji – samoistnego, nieprzyjemnego doznania pojawiającego się bez zadziałania konkretnego bodźca np. mrowienie

Rodzaj zaburzenia uzależniony jest od elementu drogi czuciowej, która ulegnie uszkodzeniu. Bardzo często jest zaburzenie czucia powierzchniowego jest dodatkowo połączone z niedowładem ciała.

Najczęstszymi przyczynami rozwoju zaburzeń czucia powierzchniowego są:

 • urazy kręgosłupa np. w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • rozrost guza nowotworowego
 • uszkodzenie określonego nerwu obwodowego
 • stwardnienie rozsiane
 • zapalenie rdzenia kręgowego
 • stres, odwodnienie, znaczny wysiłek fizyczny (parestezje).

Bibliografia

 1. McLaughlin D., Stamford J., White D. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady, wyd. I – 2 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008
 2. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka – Tom IV: Układ nerwowy ośrodkowy, wyd. I (II), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981
 3. Schott G.D. Penfield’s homunculus: a note on cerebral cartography, Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 1993.
 4. Marieb E., Hoehn K. Human Anatomy and Physiology, San Francisco, 2007.
 5. Longstaff A. Neurobiologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 6. https://www.mp.pl/pacjent/objawy/151440,zaburzenia-czucia-powierzchniowego-glebokiego-i-wibracji [dostęp 14.09.2023].